Opak Ambalaj ve Etiketleme Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Dil Seçiniz : clock-icon7/24 Hizmetinizdeyiz

logo

   TEKLİF İÇİN ARAYIN!  +90 (216) 394 10 13

bilgi@opakambalaj.com.tr

Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Politikamız

KALİTE, ÇEVRE, İSG ve BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Müşteri, ulusal ve uluslararası tabi olunan şartlara en uygun ve en yüksek kalitede, ürün/hizmet vermek başlıca kuruluş amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda; Hizmet kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,

Kalite, Çevre ve İSG risklerini belirleyerek, önceden önlem alabilme yeteneğini geliştirmek,

Şirketimizin başarısını ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,

Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak,

Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek onlara en iyi ve en uygun şartlarda ürün ve hizmet sunmak,

Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı görev edinmek ve sektörde ismi ile ön plana çıkan bir işletme olmak,

Kurulan kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için sistemin gereklerinden ve taahhütlerinden ödün vermemek

Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak

Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak

Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek 

Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak

Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. OPAK AMBALAJ VE ETİKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Ancak, bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uyacaklardır. Çünkü hiçbir iş çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

OPAK AMBALAJ VE ETİKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., çalışılan ülkedeki ve yöredeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların şartlarına, uluslararası anlaşmalara, işverenle imzalanan sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

OPAK AMBALAJ VE ETİKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ana hedefi olarak kabul etmektedir. Her çeşit tehlikeyi en az zararla, kaçınılmaz olan tehlikelerin bilinen en iyi tekniklerle çalışanlara, tesise ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi de hedeflenmektedir.

Birimlerimizde çalışan herkesin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuştur. Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kişisel koruyucularını kullanmaları yönünde bütün imkanlar seferber edilecek, çalışanların sorumluluk bilincine sahip olabilmeleri için de gerekli eğitim, tatbikat ve duyurular yapılacaktır. Acil durum riskleri planlanarak ve fiili uygulamalar yapılarak zararın en aza indirilme yöntemleri araştırılacaktır.

OPAK AMBALAJ VE ETİKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirecek Yönetim Sistemini kurmuş ve yazılı hale getirmiştir. Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek ve sistemin ISO 45001’e göre yeterli ve etkin biçimde uygulandığını objektif biçimde kanıtlamak amacıyla, iç denetimler ile performansı ölçülecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek değerlendirilecektir.

Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulmuş, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenmiş, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanmıştır. Alt yüklenici ve tedarikçilerimizin de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma yapmaları istenecektir.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimize ilgili tarafların ulaşabilmesi için kontrollü olarak internet sitemizden yayınlanacaktır. Politikamız ise internet sitemizde kamuoyunun incelemesine açık tutulacaktır.

OPAK AMBALAJ VE ETİKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yönetimi, tanımlanarak yürürlüğe konan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını, sistemin en verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları, işin belirlenmiş seviye ve sürede yapılabilmesini sağlayacak şekilde tahsis edeceğini taahhüt etmektedir.

Yönetim taahhütte bulunduğu Kalite, Çevre ve İSG politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız:

•           Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

•           Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerinin belirlemek.

•           Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. 

•           Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

•           Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

•           Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

•           Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

•           Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

•           Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.